โพร๊บวัดกระแส (Current Probes)

โพร๊บวัดค่ากระแสไฟฟ้า (Current Probe)

หลักการการทำงานคือ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นรอบๆตัวนำนั้นซึ่ง Current Probe จะถูกออกแบบให้ตรวจจับสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้นและแปลงให้อยู่ในรูปของแรงดันไฟฟ้าที่สัมพันธ์กันก่อนจะส่งไปที่ออสซิลโลสโคป ซึ่งสโคปจะสามารถแสดงผลและทำการวิเคราะห์รูปสัญญาณกระแสไฟฟ้าได้ และเมื่อใช้ออสซิลโลสโคปวัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าพร้อมๆ กันก็จะสามารถดูลักษณะของสัญญาณกำลังไฟฟ้าได้โดยใช้ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ภายในสโคป โดยสามารถที่จะทำการวัดสัญญาณของกำลังไฟฟ้าได้หลายๆรูปแบบประกอบด้วย กำลังไฟฟ้าชั่วขณะ กำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้าที่ปรากฏ และเฟส ฯลฯ  

Current Probe โดยทั่วไปจะมี ชนิด คือ AC Current Probe ซึ่งจะใช้โพรบชนิด passive และ AC/DC Current Probe โดยทั่วไปจะเป็นชนิด active ซึ่งโพรบทั้ง ชนิดนั้นจะใช้หลักการของหม้อแปลงทำการแปลงแรงดันมาจากการตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรอบๆลวดตัวนำนั้น
 
การทำงานของหลักการนี้ คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นรอบๆลวดตัวนำนั้นซึ่งมีขนาดและทิศทางตัดกับการไหลของกระแสไฟฟ้า และเมื่อนำขดลวดไปวางไว้ในสนามแม่เหล็กนั้น (ดังภาพ) จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมขดลวดนั้นๆ ซึ่งจะเป็นหลักการทำงานเบื้องต้นของ AC Current Probe ทั่วๆไป และที่หัวจับของโพรบจะมีลักษณะเป็นการใช้ลวดตัวนำพันรอบๆแท่งแม่เหล็ก ทำให้เกิดการแปลงค่ากระแสไฟฟ้าให้เป็นค่าแรงดันที่มีขนาดแปรผันเป็นแบบเชิงเส้นกับค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนำ ค่า Bandwidth ของ Current Probe จะขึ้นอยู่กับการออกแบบขดลวดของโพรบและปัจจัยอื่นๆประกอบกัน ซึ่งค่า Bandwidth จะสามารถมีได้ถึง 1 GHz แต่อย่างไรก็ตามโดยปกติมักจะนิยมใช้ Current Probe ที่มี Bandwidth ที่ต่ำกว่า 100 MHz เท่านั้น

 • Acce.jpg
  เป็นรายการอุปกรณ์และสายวัดสัญญาณต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดและทดสอบ ซึ่งบ้างครั้งอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมาพร้อมกับเครื่องที่ได้ซื้อมา แต่อาจชำรุดเสียหาย หรือต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม...

 • IEC Probe Test.png
  โพร๊บทดสอบตามมาตรฐาน IECIEC Standard Test Probeจะเป็นโพร๊บที่สร้างขึ้นมาเพื่อมาจำลองนิ้วหรืออวัยวะที่เกิดการสัมผัสของมนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ โดยอ้างอิง IEC Standard Articulated Test P...

 • TT-SI 8010A.png
  Differential Probes :ใช้ดิฟเฟอเรนเชียลโพรบเพื่อดูสัญญาณที่อ้างอิงถึงกันแทนที่จะเป็นกราวด์ และดูสัญญาณขนาดเล็กเมื่อมีออฟเซ็ต DC ขนาดใหญ่หรือสัญญาณโหมดทั่วไปอื่นๆ เช่น สัญญาณรบก...

 • EWJW photo.jpg
  ประแจวัดแรงบิดหรือ ประแจปอนด์Torque wrench เป็นด้ามประแจกระบอกชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัดแรงบิดในการขันสลัก เกลียว แป้นเกลียวและสกรูหัวเหลี่ยมชนิดต่างๆ ประแจวัดแรงบิดจะช่วยให้การท...

 • 0000000000000000000000000000.png
  โพรบวัดอุณหภูมิThermocouple probesTPX-Series โพรบวัดอุณหภูมิ (temperature probe)มีลักษณะเป็นปลอกโลหะ (metal sheath) ใช้สำหรับวัดอุุณหภูมิ (temperature)โดยทั่วไปผลิตสำเร็จรูปมาพร้อม...
Visitors: 147,463