เครื่องวัดค่าความต้านทาน (Resistance meter/Milli-Ohm meter/Mega-Ohm meter)

เครื่องวัดค่าความต้านทาน

Ohm-meter / Resistance meter 

โอห์มมิเตอร์หรือเครื่องวัดค่าความต้านทาน เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความต้านทานทางไฟฟ้า เป็นการยากลำบากที่จะให้กระแสไหลผ่านเข้าไปในตัวนำนั้น ซึ่งตรงกันข้านกับการนำไฟฟ้านั้นเอง ไมโครโอห์มมิเตอร์ และมิลิโอห์มมิเตอร์ (Micro-ohm meter และ Milli-ohm meter) จะวัดค่าความต้านทานต่ำๆ ส่วนเมกะโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeters) จะวัดค่าความต้านทานสูง หน่วยวัดความต้านทานคือโอห์ม ( Ω ) แบ่งการวัดค่าความต้านทานได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มการวัดตัวความต้านทานแบบ ดีซี  (DC Resistance meter) 
2. กลุ่มการวัดตัวความต้านทานแบบ เอซี (AC Resistane meter หรือเรียกว่า Battery tester ก็ได้)

การวัดค่าความต้านทานแบบดีซี ( DC Resistance meter)
จะเป็นกลุ่มตัวต้านทานการทำงานแบบ Passive components ได้แก้ ตัวต้านทาน ทั่วๆ ไป ที่ใช้ในแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีค่าความต้านทานต่ำๆ (ย่านไมโครโอหม์,µΩ หรือมิมิลโอหม์, mΩ) ถึงขนาดช่วงค่าโอหม์ โดยค่าความต้านทานดีซีที่วัดนี้จะมีผลกับสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิและความชื้น ด้วยเหตุผลนี้เองการวัดค่าความต้านทานที่วัดนั้นจึงมีการอ้างอิงหรือการชดเชยค่าอุณหภูมิตามที่กำหนด เช่น การวัดค่าความต้านทานที่ 20 °C เป็นต้น 

การวัดค่าความต้านทานแบบ เอซี (AC Resistance meter)
จะเป็นกลุ่มตัวต้านทานการทำงานแบบ Active components  ได้แก้ ตัวต้านทานทีมีไฟ AC ไหลผ่าน แบตเตอรี่ในรถยนต์ เป็นต้น ค่าความต้านทานในช่วงต่ำๆ (ย่านไมโครโอหม์,µΩ หรือมิมิลโอหม์, mΩ) ถึงขนาดกิโลโอห์ม (kilo-ohm) เป็นส่วนมาก

ทั้งนี้โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันผู้ผลิตสามารถออกแบบให้เครื่องสามารถมรหลายแชนแนล Multi-Channel ในเครื่องเดียวได้ ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกการใช้งานของเครื่องวัดค่าตวามต้านทานให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ ตามรายละเอียดสินค้าด้านล่าง หรือโทรสอบถามกับทางบริษัทฯได้ 

Visitors: 144,174