ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

Digital Multimeter

มัลติมิเตอร์ (Multimeter) คือ เครื่องมือวัดค่าปริมาณทางไฟฟ้าที่รวมเอาทั้งแอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ และมิเตอร์วัดค่าปริมาณทางไฟฟ้าอื่นๆ ไว้ในเครื่องเดียวกัน มิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้า หรือ Electrical Meter คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดและแสดงค่าปริมาณทางไฟฟ้า เช่น กระแส แรงดัน ความต้านทาน กำลังไฟฟ้า เป็นต้น มิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าจึงเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในงานด้านไฟฟ้า งานติดตั้งระบบ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งชนิดของมัลติมิเตอร์ตามการใช้งานได้ 2 แบบ คือ

1. มัลติมิเตอร์แบบมือถือ (Handheld Multimeter) 

2. มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Bench-top Multimeter)

Visitors: 149,143