เครื่องวัดอุณหภูมิ (Temperature meter)

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

Thermometer / Temperature meter

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิหรือไล่ระดับอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอุณหภูมิมีสององค์ประกอบที่สำคัญคือ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบางอย่างเกิดขึ้นกับอุณหภูมิบวกหมายถึงบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแปลงนี้เป็นค่าตัวเลข มีหลักการที่แตกต่างกันโดยที่เครื่องวัดอุณหภูมิที่แตกต่างกันทำงานอยู่ รวมถึงการขยายตัวทางความร้อนของของแข็งหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงในความดันของก๊าซได้รับความร้อนหรือเย็น เครื่องวัดอุณหภูมิรังสีชนิดวัดอินฟราเรดพลังงานที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่ช่วยให้การวัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัส เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการควบคุมและควบคุมกระบวนการในการศึกษาสภาพอากาศในการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

รูปแบบเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานหลักๆ เป็น 3 แบบคือ 1. แบบมือถือ (Handheld) 2. แบบตั้งโต๊ะ (Bench-top) และ 3.แบบปืน (Gun) ทั้งนี้ในแต่ละแบบนัั้น มีจำนวนช่อง (channel) ตั้งแต่ ช่องเดียว หรือ 2 ช่อง 4 ช่อง หรือมากกว่า 100 ช่อง เป็นต้น  

Visitors: 71,486