เครื่องวัดค่ากำลังไฟฟ้า (Power Analyzer/Meter)

เครื่องวิเคราะห์ค่ากำลังงานไฟฟ้า

Power quality analyzer

เป็นเครื่องมือที่วัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า โดยมีค่าพารามิเตอร์หลักเพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าพลังงาน ได้แก่ ค่าแรงดัน (Voltage), ค่ากระแส (Current), ค่ากำลังไฟฟ้า (Watt), ความถี่ (Frequency), ตัวประกอบกำลัง (Power factor) เป็นต้น ทั้งนี้การวัดมีทั้งแบบการวัดแบบ เฟสเดียว (Single-phase) และ สามเฟส (Three-phase) เราสามารถเลือกการใช้งานตามรายละเอียดด้านล่าง

Visitors: 109,450