โหลดอิเล็กทรอนิกส์ (AC&DC Electronic Load)

โหลดอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Load 

เป็นเครื่องที่ทำงานเป็นเสมือนภาระหรือ Load แบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบโหลดกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) ที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดแรงดัน (voltage) และ กระแสไฟ (Current) ของโหลดได้ตามที่ต้องการ  

ส่วนโหมด (mode) การตั้งค่าของโหลดอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้

1. Constant Current; CC

2. Constant Voltage; CV

3. Constant Power; CP

4. Constant Resistance; CR

ทั้งนี้การเลือกโหมดใช้งานนั้นขึ้นอยุ๋กับชนิดของการทดสอบนั้น โหลดอิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากใช้งานกับการทดสอบคุณสมบัติ-คุณภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply), แบตเตอรี่, LED driver เป็นต้น   

Visitors: 41,226