เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer)

เครื่องวัดความเร็วรอบ
Tachometer & Stroboscope 

เครื่องวัดความเร็วรอบ ปัจจุบันมีการออกแบบเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ 3 รูปแบบ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ดังนี้

1.เครื่องวัดความเร็วรอบ ที่ออกแบบใช้งานโดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็ก

ใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือการอาศัยหลักการของ สนามแม่เหล็ก โดยเครื่องมือจะได้รับไฟเลี้ยงที่เป็นกระแสตรง เมื่อวัตถุที่เราสนใจมีการหมุนผ่านลวดตัวนำจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้า ซึ่งศักย์ไฟฟ้าหรือขนาดแรงดันที่เกิดขึ้นนี้สามารถนำไปคำนวณรอบการหมุนของวัตถุที่เราสนใจได้ ได้จากสมการกำลังด้านเอาท์พุตพื้นฐาน

 Pm (w) = T (Nm) * N (RPM)

โดยที่      Pm คือ กำลังทางกลทางด้านเอาท์พุต

T คือ ทอร์ค

N คือ ความเร็วรอบสนามแม่เหล็ก

ดังนั้น จำนวนรอบที่เครื่องมือวัดได้ คือ N (RPM) = Pm (w) ÷T (Nm)

2.เครื่องวัดความเร็วรอบ ที่ออกแบบใช้งานโดยอาศัยหลักการส่องผ่านของแสงจากตัวเซ็นเซอร์อินฟาเรด

จากคุณสมบัติของเซ็นเซอร์อินฟาเรด ซึ่งเป็นตัวตรวจรู้ปริมาณแสงที่กระทบ โดยเมื่อเซ็นเซอร์อินฟาเรดได้รับแสงในปริมาณหนึ่ง จะทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันทางไฟฟ้าที่แตกต่างกันไป ในกรณีนี้จะต้องต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อให้เซ็นเซอร์อินฟาเรดนี้ทำงานได้ เมื่อเซ็นเซอร์อินฟาเรดนี้สามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณแสงแล้วส่งสัญญาณจากการวัดนี้ไปเป็นสัญญาณแรงดันทางไฟฟ้า ซึ่งสามารถสร้างวงจรนับรูปสัญญาณความถี่เพื่อใช้คำนวณค่ารอบของวัตถุที่กำลังหมุนผ่านตัวเซ็นเซอร์อินฟาเรดนี้ได้ โดยในการวัดรอบนั้น จะต้องติดแผ่นสะท้อนแสงให้กับวัตถุที่กำลังหมุนนี้ด้วย

3.เครื่องวัดความเร็วรอบ ที่ออกแบบใช้งานโดยอาศัยหลักการปรากฏการณ์สโตโบสโคป

ปรากฏการณ์ สโตโบสโคป คือปรากฎการณ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการหมุนของวัตถุผ่านสโตโบสโคปที่เจาะเป็นซี่ร่องและหมุนดังรูป เช่นเดียวกับการวัดความเร็วของการถ่ายรูปหรือวีดีโอ ซึ่งมักจะบอกค่าความถี่ในการจับภาพเป็นหน่วย เฟรมต่อวินาที จากหลักการนี้ จึงมีการนำสโคปสมัยใหม่ที่มีแสงไฟกระพริบในการจับภาพหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่า แสงแฟลต ส่องไปยังวัตถุที่กำลังหมุน แล้วนำความถี่ในการจับภาพ(จำนวนเฟรมต่อวินาที) มาคำนวณความเร็วของวัตถุที่กำลังหมุน การออกแบบเครื่องวัดความเร็วรอบในลักษณะนี้ เป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุดจากสองแบบที่กล่าวมา เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบสโตโบสโคป เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้หลายลักษณะ เป็นแบบตัววัดที่ไม่ทำลายชิ้นงาน คือ ไม่จำเป็นต้องสัมผัสชิ้นงานก็สามารถ วัดรอบ ได้


  • TM-136_137.png
    เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงและแบบสัมผัส Photo and Contact Tachnometer TM-136 เครื่องวัดรอบเซนเซอร์ในตัวTM-137 เครื่องวัดรอบแบบแยกโพร๊บ รายละเอียดทั่วไป: เครื่องวัดวามเร็วรอบแบบ...

  • DT-2236.jpg
    เครื่องวัดความเร็วรอบแบบแสงและแบบสัมผัส Digital Photo/Contact Tachometer DT-2236 รายละเอียดทั่วไป: สามารถวัดความเร็วรอบได้ทั้งแบบแสงและแบบสัมผัสในเครื่องเดียว รายละเอียดทางเทค...

  • TM-4100.png
    เครื่องวัดความเร็วรอบแบบไม่สัมผัส Non-contact Tachnometer TM-4100/TM-4100D รายละเอียดทั่วไป: เครื่องนี้สามารถใช้วัดความเร็วรอบสำหรับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่นสายพาน, อุปกรณ์ระบายความ...
Visitors: 111,221