เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Bench-top Temperature meter)


  • AT4610.jpg
    เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ขนาด 10/20 แชนเนล 10/20 Channels Temperature Meter TM-4610/4620/4710 รายละเอียดทั่วไป: สามารถวัดอุณหภูมิโดยเทอร์โมคับเปิเล, อาร์ทีดี (RTD/PT100),DC...

  • AT4500.png
    เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบหลายช่อง (Multi-Channels Temperature Recorder Meter) AT-4500 series รายละเอียดทั่วไป: มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปอร์ (Thermocouple) จอแส...

  • JK7000 with TTS logo backgroud.png
    เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น ขนาด 8 ถึง 128 แชนเนลMulti-Channel Temperature & Humidity Data Logging TesterJK7K- series รายละเอียดทั่วไป: ใช้ตัวประมวลผลความเร็วสูง...
Visitors: 70,297