เครื่องวัดความเข้มของแสง (Lux/Light/UV Meter)

เครื่องวัดแสง

Lux / Light meter

เครื่องวัดแสง หรือ Lux Meter คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงมีหน่วยเป็นฟุตแคนเดิล(fc), ลักซ์ (Lux) หรือ cd/m² เครื่องวัดแสงบางประเภทจะมีการติดตั้งหน่วยความจำเอาไว้ภายในตัวเครื่องเพื่อบันทึกข้อมูล (Datalogger) และนำเข้ามูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การวัดความเข้มของแสงภายในสำนักงาน, โรงงาน, สถานศึกษา, สถานประกอบการต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การถ่ายภาพมักจะใช้เครื่องวัดแสงเพื่อกำหนดการเปิดรับแสงที่เหมาะสม  เครื่องวัดแสงทั้งแบบดิจิตอลหรืออะนาล๊อกซึ่งจะช่วยให้ช่างถ่ายภาพกำหนดความเร็วของชัตเตอร์และ F-number สำหรับการเปิดรับแสงที่เหมาะสม นอกจากนี้เครื่องวัดแสงยังถูกใช้ในงานด้านภาพยนตร์ และการออกแบบฉากเพื่อกำหนดระดับแสงที่เหมาะสมสำหรับฉาก หรืองานด้านการจัดแสงเพื่อลดปริมาณของแสงที่ไม่ต้องการทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร


 • TM-201.png
  เครื่องวัดแสง LUX/ FC Light Meter TM-201 รายละเอียดทั่วไป : รองรับมาตรฐาน JISC1609:1993 และ CNS 5119 Spectral responce close to CIE luminous spectral efficiency. เปลี่ยนหน่วยการว...

 • TM-201L.png
  เครื่องวัดแสงสำหรับ LED LUX / FC LED Light Meter TM-201L รายละเอียดทั่วไป ตรงตามมาตรฐาน JISC1609:1993 และ CNS 5119 Spectral responce close to CIE luminous spectral efficiency. เ...

 • TM-202.png
  เครื่องวัดแสง Lux/Light Meter TM-202 รายละเอียดทั่วไป: ช่วงการวัด Lux 20, 200, 2000, 20000, 200000 ช่างการวัด Foot-candle 20,200, 2000, 20000 เลือกหน่วย Lux หรือ Foot-candle ได...

 • TM-203.png
  เครื่องวัดแสงแบบบันทึกค่า Data logging Light Meter TM-203 รายละเอียดทั่วไป: ช่วงการวัดสูงสุด 200,000 ลักซ์หรือ 20,000 ฟุตแคนเดิล ตรงตามมาตรฐาน JISC1609:1993 และ CNS 5119 วัดแสงแบ...

 • TM-204.png
  เครื่องวัดแสง Light Meter TM-204 รายละเอียดทั่วไป: ย่านการวัดแสงแบบ Lux: 200, 2000, 20000, 200000 ย่านการวัดแสงแบบ Foot-candle: 20,200, 2000, 20000 ฟังชั่นหยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า ...

 • TM-205.png
  เครื่องวัดแสงแบบย่านวัดอัตโนมัติ Auto Ranging Light Meter TM-205 รายละเอียดทั่วไป : จอแสดงผลแบบ LCD 3½ ดิจิท แจ้งเมื่อค่าเกินช่วงการวัด แจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ ตรงตามมาตร...

 • TM-209.png
  เครื่องวัดแสง LED LUX/ FC LED Light Meter TM-209 รายละเอียดทั่วไป ช่วงการวัดสูงสุด 400,000Lux หรือ 40,000Foot-Candle บันทึกข้อมูลแบบ manual 99 ข้อมูล รองรับตามมาตรฐาน JISC 1609 :...

 • TM-209M.png
  เครื่องวัดแสง LED แบบ Multi LUX/ FC Multi-LED Light Meter TM-209M รายละเอียดทั่วไป: วัดแสงได้สูงสุดได้ 400,000 Lux หรือ 40,000 Foot-candle ตรงตามมาตรฐาน JISC 1609 : 1993 และ CNS ...

 • TM-213.png
  เครื่องวัดแสง UVAB แบบกะทัดรัด Pocket Size UVAB Light Meter TM-213 รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผลแบบ LCD พร้อมแบคไลท์ ฟังชั่นหยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า Data hold. แจ้งเมื่อระดับแบตเตอรี่...

 • TM-720.png
  เครื่องวัดแสงขนาดเล็ก Pocket Lux/Light Meter TM-720 รายละเอียดทั่วไป: อ้างอิง JISC 1609: 1993 และ CNS 5119 ของ Class A ตอบสนองสเปกตรั่มใกล้ CIE Luminous spectral Efficiency วัดค...

 • Air Velocity Meter.png
  เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer เครื่องวัดความเร็วลมหรือAnemometerคือเครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้สำหรับวัดความเร็วของลมมีหลายประเภทเช่น1. เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย (Cup ...

 • Sound Meter.png
  เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียงหรือSound level meterคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความดังของเสียงมีหน่วยเป็น dB (เดซิเบล) เครื่องวัดเสียงจะรวมฟังชั่นการทำงานหลายอย่าง...

 • Thermometer.png
  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermohygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิคือเครื่องมือวัดปริมาณของระดับความร้อนหรือความเย็น เครื่องมือวัดที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ ทำจากหลอด...

 • Tachometer.png
  เครื่องวัดความเร็วรอบTachometer& Stroboscope เครื่องวัดความเร็วรอบปัจจุบันมีการออกแบบเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ 3 รูปแบบ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ดังนี้ 1.เครื่องวัด...

 • CO2 meter.png
  เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector เครื่องวัดก๊าซ (Gas detector)คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซต่างๆ ที่มีอยู่ภายในพื้นที่ มักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในระบบความปลอดภัย เครื่องวัดก๊าซถูกใช้...

 • EMF meter.png
  เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic field meter (EMF Meter) สนามแม่เหล็กไฟฟ้าบางครั้งเรียกว่าเป็น EMF ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่ออนุภาคมีประจุ เช่น อิเล็กตรอนถูกเร่งอนุภาคประจุ...
Visitors: 147,464