มิลิโอห์มมิเตอร์/เมกะโอห์มมิเตอร์ (Milli-Megaohm meter/DCR)

เครื่องวัดค่าความต้านทานดีซี

DC Resistance Meter / DCR / Milliohmmeter / RDC 

เป็นเครื่องที่วัดค่าความต้านทานในรูปแบบดีซี หรือ DC ที่ค่าความต้านทานต่ำๆ (ย่านไมโครโอหม์,µΩ หรือมิมิลโอหม์, mΩ) ถึงขนาดช่วงค่าโอหม์ โดยค่าความต้านทานดีซีที่วัดนี้จะมีผลกับสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิและความชื้น ด้วยเหตุผลนี้เองการวัดค่าความต้านทานที่วัดนั้นจึงมีการอ้างอิงหรือการชดเชยค่าอุณหภูมิตามที่กำหนด เช่น การวัดค่าความต้านทานที่ 20 °C เป็นต้น 

Visitors: 50,708