ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เทคโนโลยี เทสท์ ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ.2545 จากความร่วมมือของกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย และการให้บริการทั้งการผลิตสินค้า แก่กลุ่มลูกค้าหลักประเภทสถาบันการศึกษา-สถาบันวิจัยฯ และประเภทบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัยต่างๆ เป็นต้น...

การจัดตั้งบริษัทฯ ได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือทางด้านต่างๆ เป็นอย่างดี จากกลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ายิ่งขึ้น โดยการแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อการจัดจำหน่าย (Sales)  การให้บริการหลังการขาย (After Sales Service) รวมทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ  (Applications & Technical) ประเภทสินค้าที่จำหน่าย ได้แก่

  • เครื่องวัดและบันทึกค่าของอุณหภูมิ/ความชื้น (Temperature/Humidity Data Recorders)
  • แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง-กระแสสลับแบบปรับความถี่ ทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟส (AC, DC, AC+DC Power Supplies)
  • เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น (Electrical Safety Comprehensive Tester, AC/DC Withstanding Voltage, IR, GB, LC, PWR)
  • เครื่องมือวัดและกำเนิดสัญญาณทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เจนเนอเรเตอร์ 
  • เครื่องมือทดสอบค่าแรงดึง แรงกด แรงบิด ต่างๆ  (Push-Pull gauge, Torque gauge)
  • เครื่องวัดควาหนาของสารเคลือบ (Coating Thinkness gauge)
  • เครื่องวัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environment Tester) เช่น วัด ลม/แสง/สี/เสียง เป็นต้น
  • อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดและทดสอบต่างๆ เช่น สายมิเตอร์ สายออสซิลโลสโคป สาย 4 wire สายทดลอง สาย-ปลั๊กเทอร์โมคับเปิ้ล

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการขยายงานทางด้านระบบควมคุมและทดสอบอัตโนมัติต่างๆ อาทิเช่น งานทางด้าน AOI (Automated Optical Inspection) งานทางด้าน Vision Inspection machine งานที่เกี่ยวกับ Functional Tester และ Customs design&Integration of test & measuring instruments system เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย


 ขอบเขตการให้บริการลูกค้า โดยแบ่งการให้บริการลูกค้าเป็น 2 ประเภท คือ

1. ลูกค้าทางดานสถาบันการศึกษาของรัฐ-เอกชน และสถาบันการวิจัยฯ
- ให้การบริการ-การจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 
- ทำการศึกษาค้นคว้าและการประยุกต์ ชุดฝึกฯและชุดทดลองฯ เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ให้บริการหลังการขาย การซ่อมและตรวจเช็คเครื่องมือวัดและทดสอบฯ

2. ลูกค้าที่เกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม
- ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและทดสอบฯสำหรับเทค โนโลยีใหม่และทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
- ให้คำปรึกษาในการปรับปรุง แก้ไขระบบสายการผลิต ประกันคุณภาพสินค้า เพื่อตอบสนองความที่ดีขึ้น
- ให้การบริการหลังการขาย การตรวจเช็ดและการซ่อม เครื่องมือวัด และทดสอบ

Visitors: 64,026